Jan hai, man!

Tau sin, ah, jan hai jam wor. Bun loi leh, ngor siong dang tou chat dim bun, hor yi fan ouk kei. Dim che, ngor ge lou tau handphone ngor wor, giu ngor joi hei fan wor. Sei la. Kepong jar hui PJ Old Town, yau jam, yau hak ku lat kuat.

Ngor ge lou tau, mou ley yau gong "No" ma. Ya lok sui tim.

Mou bin la. Yiu jar tou hoi gor tou la.

Yat chui lei office, jam to hai jor. Ngor tung ngor ge lou tau gong, sam sat fun jung, hor yi tou lo. Dim je, bun gor jung tau, jing hai jam to Jalan Templer jie. Hai yo! gek sei ngor la. Yau got cheh la, you fei cheh la, te mou yung. Ah mei de joi dou ngor ge lou tau. Fan tou lei, ah, seng bat tim jum lor. Ngor ge tou de ngia ngai sieng lor.

What?

Kum yat, hor, jan hai hou shong. Ngor chut hoi jou kung, mat yea jam do mou. Yit tau de mn hai hou yeet, sor yi leh, ngor yeong mou kam lung. Ha ha ha ha.

Ngor hui qin customer, hui yau on leave. Ngor hor yi fai fai jou ngor ger kung, mou yien ahji ahjor kacau ngor. Haih, jan hai hou lor. Yi ku mn hai leh, hui qiu ngor jou lit tit, jou kor tit, ngor sei bei lei tai lor. Parking yau mn hai qong peng wor. Kam yion jou lok hui, che tit ngor de puk kai tim.

Hai leh, chom yet ngor lor jor ngor get yien kung, joi tor leong yiet leh, ngor jau yau chin lor. Hor yi tam ha lou por hoi sam. Yi kar le, ngor jou deng yat kor lei mat bei hei. Tou dou kor si ler, hei mong hui jau hoi hoi sum sum lor.

Kiss dou pok pok chui ngor de mn gai yi. He he he he


Haih, sum mua chin ngor yi gar yau leh, lor lei bei ngor lou por, baby tung mai uk kei yan yung. Ngor ji kei leh, tou mou kam yiong ke pun si. Hei mong mieng ling ngor hor yi yau tit chin lei jou tit project, jan fan tit chin, ngor de kau hoi sum lor. Jou lou kung tung pa pa hai kam yiong keluwor.

Hou cham hor?