Hak yi Gai

Lei tei samua yau sik gor Hak yi Kai ma? Hou hou sik hai mai? Yau mou siong ji qi ching leh?

Mm sai keng, yau ngor hai tou. Kam yat leh, ngor, Ah Chau kor gau nei tei dim yiong jing Hat Yi Kai. Hai hou yung yi geh. Lei tei mm sai geng.

Dai yat leh, ngor tei yiu jiok hak sam tung main hak fu. Hai ya, lei lum hou yung yi juk li tit kai meh? OK, jiok jor li tit sam, yi kar ngor tei yiu hui Ayams ger fu kan. Hai ya, hei dei tou yau ju Hak Yi Kai ka. Mm soon, ah? Ngor show bei lei tai.

Kan ji Ayamas leh, lei jau yiu wan yat gor hat yi.

Bei hei sap man, tung mai giu hei jau yap hui Ayamas, cheong yat gor Ayam Percik fan lei

Gor si leh, lei jau yau bun jiek gor hat yi kai lor.

Yi ku ger hat yi lor lei ger gai tau jau, lei jau yiu shot kau hei. Yi gu hei jung cheong leh, lei jau yau seng chiek gai. Yi gu ger gai jung cheong leh, lei jau yau Ji Tan Hat Yi Kai.

Yung yi, hor?

No comments: