Panasonic VS2

Tau sing, ngor hui Ah Angie gor tou, hui gong ngor ger din wa dou jor lor. Dan hai le, ngor ger yan gung mei ching wor. Ah Angie gong mou siong gon, ngor hor yi lor sin. Wah! Ngor jan hai hoi sum teng tou li sheat wa, dan hai, te mm hou yi si gam yiong jou. Ngor jau bei hui yat bat man sin.

Fan tou lei le, hou choi ngor ge lou por mm hai shi. Hei hui joi ngor ge lou tau hui jing chie. Ngor jau fai fai tau tau lor yap hui ngor ger fong.

Hoi tou ge hap le, yau ger din wa, yat gor USB sin, charger, handsfree, CD-ROM tung mai yat gor hau hau ger manual. Cheh. Gam hou si, bin gor yan yau si gan tuk le? Hou choi ngor jan hai hou ging ger sor lou. Chi kat yap ger CD, jau install lok ngor ger Notebook. Mou gei gan lan wer dan hai hei ger install ger si kan jan hai hou lou. Dang to man tou fan lor. Gan chi, ngor jau fai fai upload baby ger sieng lor lei jou SMS alert. Hou chi ger ICQ ger "Oh-OH" gam ger sieng. Tung mai, ngor upload baby ger siong, lor lei jou wallpaper.

Ger din wan hai yau yie wan ger dan hui yi kar, ngor mou si gang lei tai. Kam man, leh, ngor fai fai charge hui sin. To dou si gan gor si leh, ngor bei suprise hui lor. Yiu dang to gei gor yet sin. Gor si le, he he he he he..................


Lei tai! Hei ger SIM card hor yi sip yap hui
tung mai hei ger din yok bin bin wor


Ngor lor mm tou fan hung sik so yi, Ah Angie
giu ngor lor hak sik lor
Tai te mm chor


Hoi chut lei, te mm chor wor
Hei ger jung gan, hor yi fong cute cute sticker


Hei ger screen jan jai hou leang leang wer
Ngor yat kum hei ger menu le, hou ching wor
Tung mai Sonic ger game jan hai hou hou gau tim!

Wah, charge din der yau hung sik ger for wor
Charge hou jor le, hei ger for jau sik jor lor


[Update:07.10.2005]
Kam chiu, hor, ngor si hei ger push button lei hoi ger din wa. Wah! Jan hai tai lek lor! Yi gu ngor mm siu sam, ngor ger min de bei hei ta tou hak cheng jor. Tun mai, yi gu lei mm siu sam ja ji hui, gam tai lek yat hou, ge din wa hiu tiu chut lei ka.

Go si leh, yi gu lei mou fai sau juk ji hui, mat yie tou mm sai tai la.

Botak chie

Wah! Kam yat, hor, ngor hai avenueK, tai tou yat kor Keng chie hai basement. Hei ge chie teng hai yung bou gu wor, mm hai yung teat. Li kor sam bar lou mei tai kor, jau hui ying hei ger shiong. Joi tai lei leh, jan hai hou botak kan yiong, mm hai hou ngam.


Hei ge tang hou chi lan chor
Yat pin fan chin ping jow wor