Kar li de la Garlic

Kam chiu ngor tei chut hui pasat mai yi. Mai jor leh, jau hui go gor tong dui min Bangsar Village mai tosai. Fan tou lei leh, ngor hoi hei ger kar li lor lei sun min pau. Wah, yat pat tou, jau yau hei ge garlic wor. Wau!

Wah! Jan hai hou hou sik!

[Gor jor sam sap fun jung...]
Tau sin, ngor man hou tor yien, jou mieh kar li cham shiit kou mm hou sik ge. Yi kar ngor ji tou ler. Yucks

Yau Mou Gau Chor, ah?

Kam chiu leh, gor chek sei mau hai tou wa moon wor. Chom man dim guai ji hei jau yap ngor ger fong, mm ji jou mat yie beng ji hai gor tou. Ngor ger lou por yie man san jor ger moon hui, jau gor lei fan gau. Dim ji leh, kam chiu chat dim sam, gor sui yie hai tou wa ger moon chou seng ngor.

Seng jor jau mm fan tak hui fan, ngor jau lok hei tai din si gei. Nia ma. TV3 chat jou bat jou yau yat gor sor lou hai tou bei hok sang lecture. Lei ji tou he kong mat chat sor wa?

Hei gong, yau liong gor "kesakitan". Yat gor hai "Kesakitan mendisiplinkan diri" dai yi kor leh hai "Kesakitan menyesal". Kesakitan mendisiplinkan diri hai lei dei yiu tuk shi, mou lei dai tit pang yau hai tou kau. Yat wai lei ter siong gau dan hai lei yiu kam ji ki tuk shi. Kesakitan Menyesal hai lei mou tuk shi, lor jor lei ger result ji si leh, lei fail jor dan hai lei ge kei tai pang yau yap USM la, UPM la, Mei Gokk la, Ying Gokk la, Ou Jau la. Lei jau hai tou kik sam.

Tiu! Sor lou mou gong tou Kesakitan Bodoh, meh? Dim guai ji, lei gor tit pang yau hei sai wan lei wan hui, yau hai hou chung ming geh. Mm sai tuk gam tor shi de hor yi sap sap sui lor "A1" hui Cambridge la, London la. Lei jau lor sai sa-mau notes, hui sai sa-mua pou-jap, mm moi bei yien share, beng ji kan fong, hai tou tuk dou hai, pui shi pui tou din jor, dou to hau si gor si leh, lei ger nlou break down jor. Chor hai dou hou ji yat gor mung mung sor hai. Gei wui de mou jor. Chut fan lei hou chi yat gor yien bei hei ger si fat lung sat tou hoi fa.

Chun dek!!!!