Hak yi Gai

Lei tei samua yau sik gor Hak yi Kai ma? Hou hou sik hai mai? Yau mou siong ji qi ching leh?

Mm sai keng, yau ngor hai tou. Kam yat leh, ngor, Ah Chau kor gau nei tei dim yiong jing Hat Yi Kai. Hai hou yung yi geh. Lei tei mm sai geng.

Dai yat leh, ngor tei yiu jiok hak sam tung main hak fu. Hai ya, lei lum hou yung yi juk li tit kai meh? OK, jiok jor li tit sam, yi kar ngor tei yiu hui Ayams ger fu kan. Hai ya, hei dei tou yau ju Hak Yi Kai ka. Mm soon, ah? Ngor show bei lei tai.

Kan ji Ayamas leh, lei jau yiu wan yat gor hat yi.

Bei hei sap man, tung mai giu hei jau yap hui Ayamas, cheong yat gor Ayam Percik fan lei

Gor si leh, lei jau yau bun jiek gor hat yi kai lor.

Yi ku ger hat yi lor lei ger gai tau jau, lei jau yiu shot kau hei. Yi gu hei jung cheong leh, lei jau yau seng chiek gai. Yi gu ger gai jung cheong leh, lei jau yau Ji Tan Hat Yi Kai.

Yung yi, hor?

Jong Forr!!!

Jan hai, man!!

Kam chiu ngor hei sun, mm chi jou mat chat si, ngor hou lan jong forr. Chom nyat, ngor bein ngor ger san set ice-cream la, sek tim tim yieh la, yam leng leng ger kuan sui la. Dim guai ji, kam chiu ngor jau bin kam yiong, hou ji sei fa hai get yien. Jan hai hou sat bai ger feeling la. Nia ma, hei sun jor, siong hoi hoi sum sum hui jou kung, bin jor sing gor yien hou chi mm song hoi.

Lei siong chi tou jou fa sang mat chat si, leh?

Ngor fat mung mou jiok sam, jiok fu, hai ngor ger gau ger lan chat kongsi jau lei jau hui, chut chut yap yap, kacau samua leng lui. Kam chiu hai tai yee bai jor ngor yau kam yiong ger fat mung. Tui!!!


Chi kau sin!

Sei yan tau!

Hai Kaptung hui Sungai Buloh yi kar jan hai hou ma fan jor. Gor tit sei yan tau chou hai mm ji ching kan mat chat lou. Jing tou samua yen jam lei jam hui.

Jan hai hou lan sai yau ka!!!!

Hui gor si leh, hai mou mi yeh man tai. Dan hai, yi gu lei hai Sungai Buloh fan hui Kaptung le, mm sai tai la. Kong tou te gik sum ah. Gor tit sei lan chat kar lou fong yat gor curve hai ger lou. Bei ngor lei tai le, hai sap sap sui la la seng hang gor jie ma. Ngor ger RG suspension de tong hai mou kin si jie.

Dim ji, li tit ham kar chan chau hai fan shi mm sik jar chie, bok meng got lei got hui, oi hang sin wor. Nia ma! Got jor leh, yat tai tou ger lan chau curve, jau man man hang wor, hou chi sei wu kuai kam yiong. Oi fai, oi sing, yau kam lan kieng sei.

Curve lei ger ma!

Jing tou ngor jam tou jau lei siong lai lui hai tong chie tim! Yi gu hai ngor, liong fan jung jau gau tim la, sor hai! Semua sei yien tau, sik jar fai fai, jing hai sik hang jik lou jie! Fong yat gor curve, samua yien bin pondan. Ja 4x4 jung gor sui tim. Cheh!

Yi gu hai ngor, ah. Jou jau satt fan kie lok lei ger si fat lung tou hoi fa.