Kam Kat Chai Pei

Ngor mm chi li tit hai giu mat yie dan hai hei hai jan hai hou sik. Gam yat le, ngor hai Petronas, tai tou yat pau jau hui mai lor. Dim jie, bun lou hoi lei sik leh, jai hai mm hou sik ger. Ngor lam ngor siong jor chie lor yat wai gor pau yie leh, mm hai pieng ga. Sei lou gai ngor yat kau luk tim.

Sei la. Mai jor, yau mm tak tiau, mm hai jau hou sai ge le wor. Hou choi ngor jung yiau Seven Up Ice hai ouk kei. Jam yat tai bui Seven Up, gar tit shiet tung mai tou sai gor tit kam kat pei lok hui, jan hai hou yam lor!!!!

Li kor mieow mieow jan hai mm hou sik ger


Mou mm gei tak Swiss-Garden ger yin bat lei gau, ah


Yam sai gor si leh, yi gu lei sek ger pei, hai hou fu ge.
Sa mua pei pat sai lok cham shiit gou, jain hai hou sik wor.
Yau fu yau tim.

No comments: